História
svetových stretnutí rodín


Svetové stretnutia rodín sú veľké zhromaždenia, ktoré zvoláva Svätý Otec každé tri roky na oslavu božského daru rodiny. Ich dejiny siahajú do roku 1981, kedy pápež sv. Ján Pavol II. ohlásil apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio a zriadil Pápežskú radu pre rodinu, ktorá ich organizuje v spolupráci s diecézou v mieste ich konania. Stretnutia spájajú státisíce rodín z piatich kontinentov, aby sa spoločne modlili, viedli dialóg, vzdelávali sa, vzájomne sa zdieľali a pochopili hĺbku úlohy, ktorú má kresťanská rodina ako domáca cirkev a základ evanjelizácie. Súčasťou každého Svetového stretnutia rodín je medzinárodný kongres o pastoračnej teológii, kongres detí, eucharistické slávenia pre rodiny a účastníkov stretnutia, festival so svedectvami rodín, záverečná sv. omša, ktorej za účasti kardinálov, biskupov a kňazov z celého sveta predsedá Svätý Otec, alebo jeho delegát.
Svetové stretnutia rodín vyjadrujú túžbu Svätého Otca byť blízko všetkým rodinám sveta a žiť s nimi takto v trvalom dialógu.

I. svetové stretnutie rodín

Rím, 1994
Prvé svetové stretnutie pápeža s rodinami sa uskutočnilo v roku 1994 v Ríme. V tomto roku pápež sv. Ján Pavol II. napísal dnes už známy a rozšírený List rodinám (Gratissimam sane). Zároveň bol rok 1994 vyhlásený organizáciou OSN za Medzinárodný rok rodiny. Prvého svetového stretnutia rodín sa na námestí sv. Petra zúčastnili desaťtisíce pútnikov z viac ako 110 krajín sveta. Téma stretnutia: Rodina – srdce civilizácie lásky. Počas homílie pri slávení Eucharistie pápež odovzdal rodinám Krédo manželstva, rodiny a života. V tomto roku sa tiež obrátil k deťom celého sveta v Liste deťom (13. 12. 1994).

II. svetové stretnutie rodín

Rio de Janeiro, 4.-5. september 1997
Téma stretnutia:  Rodina: dar a záväzok, nádej ľudstva
Stretnutie bolo plné entuziazmu, svedectvom vierohodne ukazujúcim veľkú silu pochádzajúcu od Boha. Pápež sv. Ján Pavol II. toto stretnutie po návrate do Ríma označil ako autentickú epifániu rodiny.

III. svetové stretnutie rodín

Rím, 14.-15. október 2000 
Téma stretnutia:  Deti, jar rodiny a spoločnosti
Tretie svetové stretnutie rodín s pápežom sa uskutočnilo v Jubilejnom roku 2000 spolu s Jubileom rodín - 15. 10. 2000, vyhláseným pápežom sv. Jánom Pavlom II. Svetovému stretnutiu predchádzal medzinárodný kongres o rodine. 

IV. svetové stretnutie rodín

Manila, 22.-26. január 2003
Téma stretnutia:  Kresťanská rodina: Radostná zvesť pre tretie tisícročie
Popis loga: Modrá postava znázorňuje otca, fialová matku. Tri postavy v rôznych odtieňoch zelenej farby predstavujú deti. Základný kresťanský model rodiny je milujúci, trvalý, životodarný a dopĺňajúci sa vzťah a zmluva medzi MUŽOM a ŽENOU. Zelená je tradičným symbolom života a predstavuje rodinu ako zdroj života, miesto pre nový život. Na logu sú znázornené tri deti, a to ako prejav nesúhlasu s direktívnou politikou jedného dieťaťa v niektorých krajinách (Humanae vitae). Stredom loga je biele slnko, vyjadrujúce skutočnosť, že kresťanské rodiny sú svetlom pre svet. Tieto rodiny jasne žiaria ako svedkovia kultúry života, a tým predstavujú skutočnú dobrú zvesť pre tretie tisícročie (Evangelium vitae). Žlté pruhy symbolizujú živú a dynamickú vieru rodiny, ktorá neprestáva "zapaľovať oheň na zemi", aby tak tí, ktorí sa s ňou stretnú, sami potom zapaľovali aj ostatných (Lk 12, 49). Abstraktný obraz rodiny je preto smerovaný tam, kam je rodina vedená Duchom, aby tu šírila pokoj, ktorým je Ježiš – Cesta, Pravda a Život (Jn 14, 6). Holubica na logu je namaľovaná v ohnivých oranžovočervených farbách, ktoré majú vyjadrovať zápal, nadšenie a horlivosť pre hlásanie skutočnosti, že "ľudstvo závisí od rodiny" (Familiaris consortio). 

V. svetové stretnutie rodín

Valencia, 1.-9. júl 2006
Téma stretnutia:  Odovzdávanie viery v rodine
Piate svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo už za účasti pápeža Benedikta XVI. Zúčastnilo sa ho viac ako 1,5 milióna rodín, medzi nimi i viaceré rodiny zo Slovenska. Mnohé rodiny na Slovensku, ktoré mali túžbu byť aspoň na diaľku v spojení s týmto stretnutím, prišli do Banskej Bystrice na Celoslovenské stretnutie rodín 9. júla za účasti viacerých otcov biskupov z celého Slovenska. Stretnutie zorganizovalo Diecézne centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s Radou pre rodinu a mládež Konferencie biskupov Slovenska a mnohých dobrovoľníkov z jednotlivých kresťanských prorodinných hnutí a organizácií. 

VI. svetové stretnutie rodín

Mexico City, 13. - 18. január 2009
Téma stretnutia:  Rodina, formátorka ľudských a kresťanských hodnôt
Šiesteho svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutočnilo v hlavnom meste štátu Mexico, sa zúčastnilo približne milión účastníkov. Pápež sa stretnutia zúčastnil prostredníctvom telemostu.

VII. svetové stretnutie rodín

Miláno, 30. máj - 3. jún 2012
Téma stretnutia:  Rodina: práca a sviatok 
VII. svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo v Miláne v Taliansku. Stretnutia sa osobne zúčastnil i pápež Benedikt XVI. Stretnutiu predchádzal medzinárodný kongres, ktorého sa zúčastnilo viac ako 5000 osôb. Stretnutí s pápežom sa zúčastnilo viac ako milión veriacich.  

VIII. svetové stretnutie rodín

Filadelfia, 22. - 27. september 2015
Téma stretnutia:  Láska je naším poslaním. Rodina plná života
VIII. svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo vo Filadelfii, v štáte Pensylvánia v Spojených štátoch amerických.